Posts in Nieuws

Start Monitoring ‘Samen voor de aal’

maart 10th, 2016 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

De monitoring ‘Samen voor de aal’ vloeit voort uit een brede samenwerking van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeentes en maatschappelijke organisaties. Het onderzoek wordt nu voor het derde jaar uitgevoerd voor het programma ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden’ (NH) en voor het tweede jaar voor het project ‘Samen voor de Aal’ (ZH). Doel is de waterbeheerders van kennis te voorzien om gericht vismigratieknelpunten op te lossen.

Gevangen glasaal (Bron: Lex Peters)De doelsoorten zijn glasaal en driedoornige stekelbaars, die vanuit de Noordzee langs sluizen, gemalen en vispassages naar zoet water willen trekken. De aal en de driedoornige stekelbaars zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van deze migratie tussen zout en zoet. De volwassen aal plant zich voort in de Sargassozee. Na een lange reis van ruim 5.000 kilometer trekt de jonge, doorzichtige glasaal in het voorjaar via de Europese kustwateren de zoete binnenwateren in om in circa 10 jaar tijd op te groeien tot paairijpe schieraal die vervolgens weer richting zee trekt.

De migrerende driedoornige stekelbaars doet het andersom. De soort leeft in zoute en brakke wateren en plant zich voort in ondiep zoet water. Sinds de aanleg van de gemalen en de Deltawerken is de migrerende vorm sterk afgenomen. Andere soorten die migreren tussen zee en zoet water zijn bijvoorbeeld spiering, bot en dunlipharder. Voor deze migrerende vissen zijn vrije migratieroutes en passeerbare knelpunten van levensbelang. De paling staat zelfs op uitsterven: Het aantal glasalen dat vorig voorjaar de Nederlandse binnenwateren introk is minder dan 1% van het niveau rond 1970.

Foto van Stichting Ravon over de monitoring van de aal in Noord-Holland en Zuid-Holland

Foto van Stichting Ravon over de monitoring van de aal in Noord-Holland en Zuid-Holland

Dit jaar vindt de kruisnetmonitoring plaats op 15 locaties in Zuid-Holland en 18 locaties in Noord-Holland (Bron: Stichting RAVON)Dankzij de meerjarige monitoring leren de waterbeheerders waar en wanneer trekvissen vanuit zee naar binnen willen en of er van jaar tot jaar grote verschillen zijn. Hiermee kan het beheer van de knelpunten op migratieroutes en de aanleg van vispassages beter op de vissen worden afgestemd. Dit jaar vindt de monitoring plaats op 15 locaties in Zuid-Holland en 18 locaties in Noord-Holland. Dit is mogelijk dankzij de inzet van ruim 130 vrijwilligers (natuurliefhebbers, sportvissers, waterschapsmedewerkers, beroepsvissers en studenten) verdeeld over de 33 locaties. Tijdens de intrekperiode, van maart tot en met juni, worden de locaties twee maal per week vanaf een half uur na zonsondergang met behulp van een kruisnet onderzocht.

Na het historische dieptepunt in de intrek van glasaal in 2015 is het spannend wat 2016 brengt. Er gloort hoop; de eerste glasalen zijn dit jaar al vroeg gespot langs de Nederlandse kust.

Het programma ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden’ is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Haven Amsterdam, Sportvisserij MidWest Nederland en Stichting RAVON.

Het project ‘Samen voor de Aal’ is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid , Provincie Zuid-Holland, World Fish Migration Foundation en Stichting RAVON.

Meer informatie

Tekst: Stichting RAVON namens Projectgroep ‘Samen voor de Aal’ en het programma ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden’. Neem voor meer informatie contact op met martijn.schiphouwer@ravon.nl.
Foto’s: Jelger Herder (leadfoto: links mannetje en rechts vrouwtje van de driedoornige stekelbaars); Lex Peters
Kaart: Stichting RAVON.

 

Dit nieuwsbericht is door Glasaal Volendam overgenomen in de gezamenlijke strijd in het redden van de paling.

Weer minder intrek glasaal gemeten

december 9th, 2015 Posted by Blog, ingelogd No Comment yet

Het gaat nog steeds niet goed met de glasaal (doorzichtige jonge paling) in ons land. In 2013 en 2014 nam hun aantal nog licht toe, maar dit jaar zijn het er minder dan voorheen. Bij Den Oever is dit jaar zelfs het laagste aantal geteld sinds het begin van de metingen in 1938.

Ravon, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, concludeert woensdag op naturetoday.com dat dit een duidelijke boodschap is dat de toekomst van de paling nog lang niet zeker is. Sinds de jaren tachtig is de intrek van glasaal en het palingbestand wereldwijd sterk afgenomen, ondanks tegenmaatregelen.

Palinglarven trekken van de Sargassozee (Atlantische Oceaan) naar Europa. Voor de kust veranderen ze in de aaltjes, waarna ze de binnenwateren ingaan om op te groeien. Volgroeid zwemt de paling voor voortplanting terug naar de Sargassozee.

Om meer glasalen naar het opgroeigebied te krijgen en meer paling naar zee worden visvriendelijke gemalen, vispassages en ‘aalgoten’ aangelegd. Ook wordt op zee gevangen glasaal uitgezet en zijn er beperkingen voor de visserij.

Dat het nu nog steeds niet goed gaat heeft tal van oorzaken, zegt Martijn Schiphouwer van Ravon in een toelichting. Er zijn natuurlijke jaarlijkse fluctuaties, de trekvis komt nog altijd barrières tegen en ze komen in de netten van de beroepsvisserij. Ook hebben de dieren te kampen met bodemvervuiling in de grote rivieren en met ziektes en parasieten.

„Nationale en internationale samenwerking is vereist om de oorzaken van de achteruitgang aan te pakken en de paling in de lift te krijgen.”

Massale aalsterfte in Duitsland

november 25th, 2015 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

In Duitsland zijn de afgelopen nachten tientallen tonnen aal gestorven in de Duitse rivieren. Deze schieralen wilden hun reis naar de Sargassozee beginnen om zich voort te planten, maar vonden de dood in waterkrachtcentrales.

Na maanden van droogte is er veel neerslag gevallen, wat ertoe leidde dat de waterstanden en de afvoer van rivieren zoals de Lahn (een Duitse zijrivier van de Rijn) snel stegen. Voor schieraal – geslachtsrijpe, overwegend vrouwelijk palingen van ongeveer 15 tot 20 jaar oud die minimaal 60 centimeter maar soms wel een meter lang zijn – was dit het teken om massaal te gaan migreren. Dit doen ze stroomafwaarts door de Rijn, via de Atlantische Oceaan naar de Sargassozee (nabij de Golf van Mexico) om zich daar voort te planten.

Grootste struikelblok

Op deze ongeveer 6.000 km lange reis bevindt het grootste struikelblok zich direct aan het begin. Op de weg naar zee sneuvelen in zijrivieren van de Rijn zoals de Main, Moezel, Fulda en Werra vele alen – de afgelopen nachten waarschijnlijk tientallen tonnen – in turbinebladen van waterkrachtcentrales, de bijbehorende vuilroosters en door plotseling optredende drukverschillen tijdens passage door de turbines. Ook raken veel alen ernstig beschadigd (bijvoorbeeld inwendige bloedingen) en sterven deze vissen na een paar dagen alsnog.

Sterfte in waterkrachtcentrales

Nagenoeg alle waterkrachtcentrales in Duitsland en de rest van Europa draaien nog zonder goede visgeleidingssystemen. Dit terwijl de aal op de lijst van de International Union for Conservation of Nature als ‘critically endangered’ staat genoteerd en de Europese Unie een aalmanagementplan heeft aangenomen om deze unieke vissoort maximaal te beschermen. Toch zijn waterkrachtcentrales nog altijd verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de aalsterfte! Daarbij worden naast paling dagelijks vissen van alle soorten en lengtes gedood in de waterkrachtcentrales.

Stilleggen afgewezen

Om deze jaarlijkse, gruwelijke moordpartijen te voorkomen, heeft onder andere het Verband Hessischer Fischer e.V. (hengelsportverbond Hessen) aan de milieuministers van Hessen en Rijnland-Pfalz gevraagd om de waterkrachtcentrales stil te leggen in de belangrijkste migratieperiode van de paling (1 oktober tot met 31 december). Dit is echter afgewezen in verband met de rechten van de exploitanten en het openbaar belang! Ook het argument over wetgeving inzake dierenwelzijn en bescherming van aquatische habitats werd niet geaccepteerd.

Nederlandse situatie

Ook in ons land speelt het probleem van migrerende vissoorten die massaal het loodje leggen in waterkrachtcentrales. Sportvisserij Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de waterkrachtcentrales ten tijde van de schieraaltrek nog steeds op volle toeren draaien en een bedreigde diersoort als de paling massaal vernietigen. De palingen die na vele jaren in het zoete water te hebben doorgebracht en via de beschikbare migratievoorzieningen op de hoofdrivieren uitkomen om op weg weg te gaan naar hun paaigebied, staat een gegarandeerde dood te wachten. Dit probleem staat dan ook hoog genoteerd op de agenda van de georganiseerde sportvisserij. Zo is de bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale in Borgharen (Maas) in 2012 door Sportvisserij Nederland met succes aangevochten.
Bron: Winfried Klein, Gewässerwart des Fischerei-Sportverein Oberlahn e.V. 1885, Vorsitzender der IG (interessen Gemeinschaft)-LAHN e.V., Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Verband Hessischer Fischer e.V.
Massale sterfte Glasaal in Nederland en Duitsland.

Trek van de paling naar Sarogasso zee voor het eerst bijna helemaal gevolgd

oktober 25th, 2015 Posted by Blog No Comment yet

Voor het eerst is een paling gevolgd tijdens zijn lange trek van de kust tot aan de paaiplaatsen in Sargassozee. Canadese zeebiologen meldden hun prestatie dinsdag in Nature Communications.

Alen of palingen leven als jongvolwassen vis in rivieren. Als ze klaar zijn om te paaien, trekken ze naar zee. Europese palingen (en die van de oostkust van Noord-Amerika) trekken naar de Sargassozee, een gebied in de Atlantische Oceaan ten oosten van de Caraïben.

Biologen twijfelen er niet aan dat palingen naar de Sargassozee trekken, omdat daar de kleinste palinglarven voorkomen. Dat is in het begin van de twintigste eeuw al gemeten.

Paling met zender

Tot nu toe had echter nooit iemand in de Sargassozee een volwassen aal gevangen, laat staan dat de hele palingtrek in kaart was gebracht. In de afgelopen jaren zijn in Europa enkele pogingen gedaan om Europese palingen (Anguilla anguilla) met zenders uit te rusten. De vissen konden ruim duizend kilometer gevolgd worden, maar nooit helemaal naar de Sargassozee. Er waren allerlei technische moeilijkheden.

Een Canadees team van biologen probeerde het intussen ook, met verwante Amerikaanse palingen (Anguilla rostrata). Die vissen trekken, zover bekend, ook naar de Sargassozee.

Het team onder leiding van de Université Laval (Quebec) voorzag 38 palingen van zenders, tussen 2012 en 2014. Vorig jaar ontvingen zij van één van die palingen uiteindelijk een signaal dat bijna uit de Sargassozee kwam. De paling had toen 2.400 kilometer afgelegd, en was nog 90 à 240 kilometer verwijderd van de noordgrens van het vermeende paaigebied.

Deze ene Amerikaanse paling zwom eerst oostwaarts langs de Canadese kust, om vanaf de rand van het continentaal plat plots zuidwaarts af te buigen. Opvallend was dat de paling niet profiteerde van zeestromingen. De Canadezen speculeren dat de paling aangeboren kennis heeft van magnetische velden, en zo zijn route bepaalt. Daar zijn bij trekvogels en zalmen ook aanwijzingen voor.

De biologen willen graag meer palingen zenderen, om meer weten over de routes en omstandigheden van de trek. Dat de paling zich eindelijk laat volgen over zee, is dus pas het begin van écht interessante wetenschap. Behalve voor fundamentele kennis is dat belangrijk om paling zich ooit in kwekerijen te laten voortplanten. Dat kan nu nog niet. Glasaal

Het zenderen van palingen is echter lastig. Biologen bevestigen zenders op de rug van de vissen. Die verzamelen gegevens over waterdiepte, licht en temperatuur, waaruit de locatie van de palingen afgeleid kan worden. Na een aantal weken vallen de zenders af. Ze drijven dan naar het zeeoppervlak en sturen hun gegevens naar een satelliet.

In de praktijk blijken palingen vaak opgegeten te worden door andere vissen. De zenders zelf hinderen de palingen, en vallen te vroeg af. Ook laat de data-overdracht te wensen over en is de locatiebepaling uit de data onzeker. Bron: NRC.nl.

 

We blijven de trek van de paling volgen, omdat dit natuurlijk voor het onderzoek van Glasaal Volendam ook van belang is.

Glasaal Volendam vernoemt palinglarven naar aandeelhouder

maart 11th, 2015 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

Door de Dichtbijredactie, Sandra van der Meulen (Witte Weekblad)

Glasaal larve Andre van zeven dagen oud, vernoemd naar aandeelhouder Andre Blokland.

VOLENDAM – Volendam Glasaal heeft een mijlpaal gerealiseerd door de afgelopen drie maanden driemaal glasaal larven te produceren in hun kwekerij aan de Morseweg in Volendam. Deze doorbraak is nu voor het eerst gerealiseerd waarbij meerdere records werden gebroken. Om dit te symboliseren en te vieren heeft Glasaal Volendam BV een geboortekaartje gestuurd naar al hun aandeelhouders met de vermelding dat zij vernoemd zijn.

(meer…)

Doorbraak voor kwekers glasaal in Volendam

maart 11th, 2015 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

Door Kevin de Vries

VOLENDAM – Voor het eerst sinds de oprichting van de kweekvijver in 2012, is Glasaal Volendam BV erin geslaagd om de larven van de glasaal langer te laten leven dan vijf dagen.
(meer…)

Glasaaltjes krijgen kattenluikje bij de Afsluitdijk

oktober 24th, 2014 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet

Foto: Glasaaltjes worden bij Woudsend uitgezet in het Slotermeer door © Harry Cock / de Volkskrant

Paling krijgt ‘kattenluikje’ bij Afsluitdijk

Een eenvoudig middel om iets te doen aan de beroerde palingstand in Nederland: zet de sluisdeuren van de Afsluitdijk wat eerder open.

De Afsluitdijk gaat vanaf volgend jaar dagelijks open voor vis. De resultaten van een jaar van zogeheten visvriendelijk sluisbeheer zijn zo positief dat Rijkswaterstaat daartoe heeft besloten. (meer…)

Japanse paling op lijst bedreigde diersoort

augustus 9th, 2014 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet
Paling speelt een belangrijk onderdeel van de Japanse eetcultuur, met vele restaurants die gegrilde paling servere

Paling speelt een belangrijk onderdeel van de Japanse eetcultuur, met vele restaurants die gegrilde paling servere

Opvallend nieuws over de Japanse paling. Waar er in Europa en Nederland voor het eerst sinds jaren weer een stijging van glasaal werd gemerkt in het voorjaar, zijn er aan de andere kant van de wereld heel andere ontwikkelingen. Het is duidelijk dat 1 zwaluw nog geen zomer maakt en dat we – ook in Europa – samen hard moeten blijven werken voor vooruitgang in het reproductieproces om de paling voor de toekomst te redden.

Japanse paling is nu geclassificeerd als “bedreigd” ten gevolge van het verlies van leefomgeving, overbevissing en andere factoren. De zoetwater paling, die ook Unagi worden genoemd, werden toegevoegd aan de internationale bedreigde diersoortlijst om de beweging te versnellen van de ‘farming’ van de dieren in kwekerijen.

Japan is de grootste verbruiker van paling wereldwijd, waar ze vaak worden gegeten als een geroosterde lekkernij in de zomer. Ze zijn rijk aan vitaminen en mineralen, en worden ook gebruikt vanuit de Chinese geneeskunde. De Internationale Unie van natuurbehoud vertelt dat de aalpopulatie over de afgelopen 30 jaar is gedaald met maar liefst 90%.

Andere soorten van de paling worden ook geconfronteerd met verschillende niveaus van dreiging als gevolg van schade aan hun leefomgeving en overbevissing. “We moeten de snelheid verhogen van inspanningen om grootschalige aalproductiesystemen te bouwen”, zei de Japanse minister van Landbouw Yoshimasa Hayashi. Als we dit niet doen is er een zeer hoog risico op uitsterven.

De heer Hayashi zei ook dat hij weinig keus had, omdat Japanse vissers babypaling blijven vangen. Inspanningen van de Japanse regering om kweekfaciliteiten en palingboerderijen op te zetten hebben nog te weinig vooruitgang geboekt als gevolg van de ‘ingewikkelde migratiepatronen’ van de paling tijdens het paaien in afgelegen gebieden van de oceaan.

Experts zeggen ook dat er andere factoren zijn die zorgen voor de slinkende palingaantallen: barrières langs waterwegen, vervuiling en veranderingen in de oceaanomstandigheden.

Glasaal komt steeds verder

maart 5th, 2014 Posted by Blog, Nieuws No Comment yet
Glasaal komt steeds verder

05 maart 2014 |  bron: Kokswereld

Het gaat goed met de intrek van glasaal in Zuid-Frankrijk. Een voorbode van goede glasaalintrek noordwaarts, in heel Europa. De intrekhoeveelheid van glasaal – ofwel jonge paling – is belangrijk voor het herstel van de Europese palingstand. De gemeten hoeveelheden zijn de hoogste in 10 jaar.

glasaal

In de warmere Europese gebieden komt de glasaal als eerste aan. Ook noordelijker in Europa wordt een stijging van de glasaalintrek verwacht. Bij Grau de la Foucade in Frankrijk is een vistrap gemaakt waardoor de glasaaltjes vanuit zee zelfstandig het zoete water van het binnenland kunnen bereiken. Bovendien geeft deze vistrap de mogelijkheid om de intrek van jongen paling te volgen. Inmiddels worden vistrappen behalve in Frankrijk al toegepast in onder andere het Verenigd Koninkrijk en worden daarmee goede resultaten geboekt. Stichting DUPAN pleit dan ook voor dergelijke vispassages in Nederland.

vistrap

Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN: “onze kusten zijn vrijwel volledig afgesloten van het binnenwater, waar de glasaaltjes willen opgroeien. Ze kunnen er eenvoudigweg niet in. Dergelijke vispassages zoals in Frankrijk, kunnen helpen het probleem voor de paling op te lossen en de palingstand te verbeteren”.

Wetenschap

Gezien de recordvangsten dit jaar en vorig jaar, dringt de vraag zich op of de wetenschap wel goed meet. In de officiële wetenschappelijke rapportages is er nauwelijks sprake van herstel van de palingstand. Hoe kan het dan dat de vissers zulke grote hoeveelheden glasaal vangen? William Swinkels: “Al decennia zijn de meetmethodes en meetlocaties onveranderd gebleven. Misschien wordt er dus verkeerd gemeten, niet op de juiste manier of niet op de juiste plaatsen. Wij zien een duidelijke verbetering in de vangsthoeveelheden (catch per unit effort). Hieruit kun je afleiden dat er meer glasaal is. Het zou in elk geval interessant zijn te onderzoeken waar deze grote hoeveelheden glasaal vandaan komen en hoe we die beter kunnen inzetten voor de natuur.”

25 februari start implantaat-tests met Leiden

februari 14th, 2014 Posted by Blog No Comment yet

Op 25 februari starten de implantaat-tests met Leiden op de Morseweg.

Vanaf medio mei tot eind juni kunnen de resultaten worden verwacht.

 

P1000259

Paling is een levend fossiel

januari 15th, 2014 Posted by Blog No Comment yet

Paling is een levend fossiel

Leidse onderzoekers hebben de DNA volgorde van de Europese paling bepaald. Kennis van de genetische code van deze primitieve vissoort is belangrijk om de soort te kunnen beschermen tegen uitsterven maar ook ten behoeve van visserij en aquacultuur. De gegevens zijn nu gepubliceerd in het vrij toegankelijke en toonaangevende blad PLoS ONE.

                       

De DNA volgordes van alle genen van de Europese paling (Anguilla anguilla) zijn bepaald door ZF-screens BV, een Leids Biotech bedrijf, in samenwerking met een consortium van wetenschappers uit Leiden, Tokyo, Parijs en Oslo.

40.000 genen

De genetische code voor de Europese paling bevat ca 40.000 genen. Het consortium is op zoek naar die genen die karakteristiek zijn voor de geslachtsrijping en migratie, waardoor we dat proces sneller en selectiever kunnen volgen. Dat onderzoek is momenteel al vergevorderd en er zijn diverse publicaties in voorbereiding.

Levend fossiel

Verder blijkt dat de kennis van het genoom nieuwe inzichten geeft in hoe vissen zijn geëvolueerd. Het was al bekend dat bij de voorouders van vissen ten opzichte van zoogdieren een verdubbeling van alle genen is opgetreden. In de bestudeerde vissoorten blijkt het merendeel van de gedupliceerde genen te zijn veranderd of verdwenen. ‘Een verrassende ontdekking uit ons onderzoek is dat bij de paling alle dubbele genen nog steeds aanwezig zijn en nauwelijks zijn veranderd. De paling lijkt hiermee dus van alle bekende vissen het meest op de voorouder; de paling kan dus als een levend fossiel gezien worden.’

Hoe nu verder?

Vervolgstappen in het onderzoek:

1 Transcriptomen; daarmee kan zichtbaar worden gemaakt welke processen zijn geactiveerd

2 Mass spec & proteomics; daarmee kan worden vastgesteld welke eiwitten worden geproduceerd. Met name de huideiwitten zullen snelle screening en selectie mogelijk maken binnen een paar jaar.

 

Levenscyclus van de Europese paling

 

mogelijke oplossing palingmysterie

december 28th, 2013 Posted by Blog No Comment yet

Mogelijke oplossing palingmysterie

Een nieuwe analyse van door de wind veroorzaakte zeestromen in de Atlantische oceaan, helpt mogelijk met het oplossen van het mysterie rond de afname van de hoeveelheid paling.

Wetenschappers uit verschillende Europese landen beschrijven hun bevindingen deze week in een multidisciplinaire studie in het tijdschrift Current Biology.

De Europese paling staat al sinds enkele jaren op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Naast overbevissing hebben wetenschappers nog steeds geen verklaring gevonden voor de enorme teruggang van de palingstand.

De geboorte van de dieren vindt plaats in de Sargassozee in het midden van de Atlantische Oceaan, maar is nog nooit door mensen waargenomen. Van daaruit migreren ze richting Europa om daar het grootste deel van hun leven door te brengen. Uiteindelijk gaan ze weer terug om waar ze geboren werden, weer opnieuw kuit te schieten.

Levensstadia

 

De paling heeft zes verschillende levensstadia. Als hij de 4500 kilometer lange weg naar de Europese kustwateren aflegt, doet hij dat voor het grootste deel als larve en glasaal. Het diertje legt de afstand af door zich mee te laten voeren door de Golfstroom.

In Europa blijven ze tot wel twintig jaar in de kustwateren, rivieren en slootjes voordat ze weer terug zwemmen om te paren.

Stromen

 

Door deze trek naar Europa te simuleren in een model, konden de wetenschappers uitvinden dat er een belangrijke relatie zit tussen grote of kleine hoeveelheden glasaal die de reis overleefden. Het bleek dat juist kleinschalige, door de wind opgewekte oceaanstromen veel te maken hadden met fluctuaties in de Europese palingpopulatie.

De hoeveelheid was groot als de stromen gunstig waren en zorgden voor een korte reis. Als de stromen veranderden en de reis langer werd, dan overleefden veel minder aaltjes.

Computermodel

 

De wetenschappers simuleerden de reis op grote schaal door gebruik te maken van een computermodel waarbij 8 miljoen kleine, drijvende deeltjes gevolgd werden. Die deeltjes stelden de larven en glasaaltjes voor. Het model simuleerde een periode van 45 jaar, tussen 1960 en 2005.

“Er is een duidelijke link: als het weer verandert, dan is er een duidelijk risico voor de paling-populatie,” zegt onderzoeker Christophe Eizaguirre op de BBC-website.

Ondergang

 

Het verdwijnen van leefgebied en ziektes zorgden ook voor minder paling, maar de onderzoekers menen dat ze het dier niet kunnen redden van de ondergang als ze niet uit kunnen vinden hoe de jonge aaltjes terug kunnen keren naar Europa.

Er zit twee jaar tussen de geboorte en het aankomen in Europa. Daarom is er al van te voren te voorspellen of er veel of weinig glasaaltjes Europa zullen bereiken. Op basis daarvan kunnen beleidsmakers het visquotum voor de paling bepalen.

Herstel

 

Herstel van de palingstand is misschien nog mogelijk, maar zal vanwege de lange generatieduur en zeer lage stand van ouderdieren zelfs met een totaalverbod op de visserij op paling nog lang duren.

Uniek – Volendams bedrijf legt kuitschieten vrouwtjespaling vast

november 4th, 2013 Posted by Blog No Comment yet

http://www.rtvnh.nl/nieuws/123893/Uniek:+Volendams+bedrijf+legt+kuitschieten+vrouwtjespaling+vast

reportage kuitschieten paling RTV N-H met commentaar van visser Patrick Schilder

november 4th, 2013 Posted by Blog 5 comments

http://www.rtvnh.nl/video/89959/Uniek+beeld+en+een+trotse+onde%E2%80%A6

Voortplanting paling voor de 1e keer vastgelegd op film bij Glasaal Volendam

november 3rd, 2013 Posted by Blog No Comment yet

http://www.zie.nl/video/algemeen/Voortplanting-paling-vastgelegd-op-film/m1mz9wkfrspc

Top