Notulen AvA 26 september 2012

oktober 18th, 2012 Posted by Blog No Comment yet

Aanwezig:

 1. Investeerders / aandeelhouders – zie presentielijst dd26.09.2012.
 2. Bestuurders, de heren C.Zwarthoed, H.Koning en H.Schilder  en managers Andries Zwaga en Dick Tuijp
 3. (beoogde) commissarissen: de heren Keje Molenaar en Wim Verbeek
 4. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter heet de heren Verbeek, Keje Molenaar en Ron Dirks welkom.
 5. Vaststelling agenda
  De agenda wordt conform de convocatie aangehouden. Een aantal eerder behandelde punten zal globaal besproken worden.
 6. Raad van Commissarissen
  In de AvA van 2010 is besloten om de AvA te laten vertegenwoordigen door een RvC. Praktisch zullen hierdoor zijn minder AvA’s nodig. De primaire functie van de RvC is om namens de AvA toezicht te houden op het bestuur, hun van advies te dienen en namens de AvA bepaalde n.t.b. besluiten te mogen nemen. De kaders hiervoor zullen nader te worden vastgesteld. Het bestuur presenteert aan de AvA de heren Keje Molenaar en Wim Verbeek. Zij hebben zich bereid gesteld om toe te treden als commissaris van de besloten vennootschap Glasaal Volendam. De AvA stemt unaniem in met de toetreding van de beide heren als commissaris en stuurt het bestuur aan op de formele afronding hiervan. De beide heren stellen zich voor, motiveren hun besluit om toe te treden als commissaris en benadrukken hun onafhankelijkheid binnen de organisatie. De contacten met een derde commissaris lopen en worden naar verwachting in 2012 afgerond.
 7. Ingekomen post en mededelingen
  Geen ingekomen stukken.
  a. De laatste financieringsronde worden op 19 en 26 oktober georganiseerd. Het doel is om (ca) € 300k op te halen.
  b. Alle aandeelhouders krijgen een persoonlijk wachtwoord voor de toegang tot een beschermende omgeving op de site. In de loop van de eerste week van oktober wordt dit wachtwoord toegezonden. Deze omgeving zal oa gebruikt worden om documenten de vennootschap betreffende aan de aandeelhouders toe te zenden.
  c. Promotie: er lopen contacten met de Volkskrant om te komen tot een publicatie in de eerste helft van oktober 2012. Op 27.09 wordt een reportage gemaakt voor BBC radio en internet. Het bedrijfsproces van Glasaal wordt hierin centraal gesteld.
  d. De contacten met het Pro Eal project in Denemarken worden geïntensiveerd, met name om vooruitgang te boeken in het onderzoek naar voeding voor de glaslarve. Binnen dit initiatief is een vergelijkbare doel als bij Glasaal Volendam.
  e. Het bestuur is op zoek naar een versterking en uitbreiding van de organisatie, gelet op het feit dat de werkzaamheden zich op korte termijn versneld kunnen gaan uitbreiden. Doel is om in het laatste kwartaal 2012 om deze vast te leggen.
 8. Notulen vorige vergadering dd 06 uni 2012
  Vanuit de AvA wordt gevraagd naar hoe nu de verhouding is met Newcatch. Het bestuur heeft in de afgelopen maanden intensief gemanaged, met name in de verbetering van de communicatie. De samenwerking is goed en vruchtbaar te noemen. De AvA keurt de notulen van de vorige vergadering goed en stelt deze vast.
 9. Jaarrekening 2011 / goedkeuring en vaststelling
  a. begroting 2012 – 2014:
  Door Hein Koning wordt een samenvatting en toelichting op de liquiditeitsplanning en begroting uitgelegd. Verwezen wordt naar de toegevoegde en toegezonden overzichten. De formele begroting loopt tot 31.08.2014. Tot dan toe is nog een kapitaalinjectie van ca € 220k. Tot ultimo 2014 is de inzet en ambitie van het bestuur om nog € 300k kapitaal binnen te halen, waarvan het de doelstelling is om dit bedrag in het laatste kwartaal 2012 gerealiseerd moet zijn. Indien en voor zover er in 2014 glasaal in substantieel volume aanwezig is, zal naar verwachting een externe financiering geen probleem  zijn.b. jaarrekening 2011
  De jaarrekening is in de vorige AvA uitvoerig besproken. De Vergadering keurt de jaarrekening 2011 goed en stelt deze vast.
 10. Decharge van het bestuur
  De Vergadering verleent unaniem decharge aan het voltallige bestuur voor het gevoerde beleid in 2011, met inbegrip over de jaren 2009 en 2010. In de toekomst zal de RvC de AvA adviseren over de decharge verlening van het bestuur.
 11. Voortgang Leiden
  Namens de Newcatch brengt de heer Ron Dirks (RD) verslag uit van het onderzoek in Leiden en de samenwerking met Glasaal Volendam. De spanningen tussen Newcatch en Glasaal zijn voor een belangrijk deel te wijten aan de communicatie. De besturen van Glasaal en Newcatch zijn echter in goed contact met elkaar en voortdurend op zoek naar verbeteringen. Het past ook in de start van een nieuw bedrijf met 2 belangrijke deelnemers op afstand van elkaar.. RD legt het doorlopen onderzoekstraject uit naar het maturatie proces van de paling. De verwachting is dat per ultimo 2012 de palingen geslachtsrijp gemaakt worden met behulp van de implantaten. De Nieuw Zeelandse paling wordt gebruikt om ritme en ervaring op te doen in het proces. Voor deze paling is dit minder complex en minder langdurig als voor de Europese paling. Naar verwachting zal een externe prikkel nodig blijven zijn om de geslachtsrijpheid te stimuleren en op te wekken. Waar het gaat om het bepalen van de geschikte voeding wordt gekeken naar Japan en Denemarken en wordt samengewerkt met diverse dierentuinen en gespecialiseerde marktpartijen. De voornoemde samenwerking met Denemarken zal meer intensief worden.
 12. Operationele gang van zaken Volendam
  Namens Glasaal Volendam brengt Andries Zwaga (AZ) verslag uit van de status en voortgang van de activiteiten in Volendam. Sinds de laatste AvA zijn inmiddels uit zowel wilde als kweek en met Nieuw Zeelandse en Europese paling de eerste larven geboren met een oplopende progressie in volume en kwaliteit. De resultaten met de Europese wilde paling laten nog even op zich wachten. Geconcludeerd kan worden dat er een stijgende lijn is in de afrijping van de palingen, binnen een nieuw opgezette productieomgeving. Modificaties zijn – en zo mogelijk blijven –  nodig om op regelmatige basis tot de productie van larven te komen. Doel 2012: aanpassing van het protocol, de eerste testen met de voeders, testen op productieschaal van het implantaat, continuïteit van afrijpen en larvenproductie. De planning tot ultimo 2012 er elke week palingen afgerijpt worden en larfjes geboren zullen worden.
 13. Rondvraag
  a. Gevraagd wordt of het nuttig is om analyses te maken van watermonsters uit de Zaragasso zee. Hooguit kan de samenstelling van het water vastgesteld worden, echter wat de prikkel is dat de palingen gaan eten is dan nog steeds een onbekende.
  b. Igor Zorko: moet al niet een exercitie gemaakt worden vooruitlopend op en anticiperend tot op het moment dat de verkoop opgestart kan worden?  Het bestuur zal dit voor 2013 prominent op de agenda zetten, om onder meer regelgeving op dit gebied te toetsen. Hiervoor is in ieder geval een EEG erkenning voor nodig. Advies is om dit tijdig op te starten.
  c. Verbeek: Is het werken met DNA goed onder controle en onder een vergunningen regime? De vergunningen om te werken met DNA codes zijn aanwezig.
 14. Afsluiting
  De voorzitter sluit af en dankt een ieder voor hun inbreng.
  Volendam, 27.09.2012Voorzitter                                                                                                              notulist

Cees Zwarthoed                                                                                                   Hein Schilder

The comments are closed.

Top