Nieuwsbrief maart 2023

Aanzienlijke voortgang in productie-efficiëntie

In het laatste half jaar hebben we aanzienlijke voortgang geboekt in de doorgroei van larven. We zitten nu in het stadium dat we – volgens de biologische literatuur – leptocephalus of wilgenbladlarve mogen noemen. Maar naarmate we het doel – de glasaal – dichter naderen worden ook de uitdagingen, de problemen die we nog moeten overwinnen, steeds duidelijker. Zo zien we nu duidelijk voor ons dat de aandacht vooral gericht moet zijn op vergroting van de overleving in de vroege fa-se van de larvale ontwikkeling. Daar valt de meeste winst te halen. Namelijk, de productie van één glasaal, hoe baanbrekend ook, is niet voldoende. We willen een glasaalproductiebedrijf oprichten.
We hebben nu berekend hoe de overleving en doorgroei van de larven zou moe-ten zijn om commerciële productie binnen bereik te krijgen. De conclusie van die berekening is dat opschaling naar een commercieel bedrijf profijtelijk is bij een productie-efficiëntie van minimaal 6%, dat wil zeggen dat 6% van de bevruchte eie-ren uiteindelijk glasaal wordt. Wij denken dat 10% voor ons haalbaar is. Dit wordt in de aquacultuur beschouwd als een heel goede basis voor commerciële exploita-tie. We gaan daarbij uit van de huidige kiloprijs voor glasaal, niet van de waanzin-nig hoge bedragen die voor glasaal op de zwarte markt betaald worden. Onze schattingen geven aan dat ook met normale prijzen de commerciële glasaalpro-ductie zeer profijtelijk kan zijn.
Een vergelijking van de resultaten van 2022 met die van 2021, zoals weergegeven in de tabel, laat de voortgang duidelijk zien. De cijfers slaan op de overleving, ge-middeld over alle batches eieren van dat jaar. Er zijn ook af en toe batches die slecht ontwikkelen (overleving 0 in een vroeg stadium); deze zijn ook meegeno-men in het gemiddelde. Uit de tabel blijkt dat we in 2021 nog niet in staat waren om larven van 35 dagen te kweken, terwijl we nu al zitten op gemiddeld 5% en 16% ook gehaald is. Als je kijkt naar de maximale cijfers (de records) dan beginnen we in de stadia tot aan de leptocephalus al behoorlijk in de buurt te komen van onze doelstelling, hoewel de doorgroei naar glasaal nog niet gehaald is. We gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet, al blijven de uitdagingen groot.

9 maart 2023